Skip to main content

Thực hiện lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/4/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn; Công văn số 61/UBND ngày 22/04/2024 về việc triển khai lập danh sách, tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. UBND xã triển khai thực hiện tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn như sau:

  1. Đối tượng lấy ý kiến cử tri là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, đủ 18 tuổi trở lên tính từ thời điểm 18/4/2024
  2. Nội dung lấy ý kiến cử tri: về phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Cao Lộc (gồm 20 xã và 02 thị trấn) vào thành phố Lạng Sơn; giải thể huyện Cao Lộc.
  3. Thời gian Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri:  Ngày 19/5/2024 (tức Chủ nhật)
  4. Địa điểm lấy ý kiến cử tri: Tại Nhà văn hoá các thôn
  5. Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri:
  • Lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình.
  • Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý vào Phiếu lấy ý kiến.
  • Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không thể tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

Chi tiết Dự thảo và tóm tắt đề án:

  1. Dự thảo đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn va thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn
  2. Tóm tắt đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn

MỖI CÔNG DÂN HÃY THỰC HIỆN TỐT QUYỀN, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CỬ TRI!

satnhap huyen cao loc

 

About